Bornse HarmonieLeden


E-mail:
Wachtwoord:

Wachtwoord aanvragen


Gesponsord door:Muziekonderwijs

Leerlingen voor het harmonieorkest worden opgeleid aan de Muziekschool Borne. Gekwalificeerde vakdocenten verzorgen voor diverse muziekinstrumenten opleidingen. Zij houden rekening met de wens tot het leren spelen in een orkest als de Bornse Harmonie; met de muziekschool hebben wij een en ander formeel vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst .

Slagwerk
Leerlingen voor slagwerk volgen in het algemeen vaak eerst een aantal lessen bij onze eigen instructeur. Directe aanmelding bij de muziekschool is echter ook mogelijk. Na enige lessen blijken veel leerlingen al snel geplaatst te kunnen worden in onze slagwerkgroep. Ook voor de diverse orkestonderdelen is de inbreng van slagwerkers onontbeerlijk. Bij voldoende interesse en geschiktheid is doorstroming naar het harmonieorkest dan ook zeer wel mogelijk.


Kosten Muziekschool Borne
Indien men via de Bornse Harmonie muziekonderwijs volgt bij muziekschool Borne, wordt een zgn. onderwijsovereenkomst overeengekomen. Deze overeenkomst regelt onder meer:

  • de aanmelding voor het volgen van muziekonderwijs door de vereniging;
  • de voortgang in de muzikale vaardigheid aan de hand van periodiek overleg tussen de afdeling muziekonderwijs en de harmonie;
  • de subsidie vanuit de harmonie voor het volgen van muziekonderwijs.
  • naar rato terugbetaling van verenigingssubsidie voor het volgen van muziekonderwijs, bij voortijdige beëindiging van de opleiding.

De tarieven voor het muziekonderwijs liggen vast in de prospectus van de muziekschool, die per jaar worden vastgesteld. De hoogte van het lesgeld hangt af van leeftijd, lesduur en lesvorm (individueel of in groepsverband). De Bornse Harmonie ontvangt per lid, dat bij muziekschool les volgt van de gemeente Borne een aanvullende subsidie. De muziekvereniging geeft deze subsidie direct door aan het lid als bijdrage in de kosten van muziekonderwijs.

Kosten Slagwerk
Slagwerklessen, die bij de instructeur van de Bornse Harmonie worden gevolgd worden bij leden apart in rekening gebracht. Hierbij kan worden gekozen tussen individuele lessen van 20 minuten en/of groepsinstructie.

Nog enkele bijzonderheden:

  • Lessen voor de muziekschool kunnen slechts voor een heel seizoen worden aangegaan; bij tussentijds stoppen dient het lid toch voor een heel seizoen te betalen. Het seizoen loopt wat betreft begin- en einddata en vakanties gelijk op met de basisschool;
  • Tussentijds instappen in een lopend schooljaar kan pas na overleg met de muziekschool; voor interne slagwerklessen geldt, dat tussentijds instappen mogelijk is na overleg met de instructeur;
  • Examens voor muziekdiploma’s moeten apart betaald worden door leerlingen; deze komen dus niet voor rekening van de Bornse Harmonie;
  • Op zogenaamde knipkaarten wordt geen subsidie verstrekt, noch van de kant van de gemeente, noch van de kant van de muziekvereniging.


    Design © 2004 LEONÉ
    Inhoud © 2009 Bornse Harmonie

    print pagina